ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

W dniu 19 maja 2023r młodzież spotkała się z panią Barbarą Wiśniewską - Kierownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Wyszkowie w ramach cyklu warsztatów edukacyjno-zawodowych we współpracy z pracodawcami dla uczniów ostatnich klas szkół zawodowych realizowanych w Projekcie ,,Dobre kompetencje – lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej Poddziałania 10.3.1 ,,Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działalność gospodarczą można podjąć już tego samego dnia, w którym złożymy wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Oprócz tego, że mamy opracowaną wizję naszej wymarzonej firmy i misję jaką chce ona spełnić, aby osiągnąć sukces jest jeszcze wiele różnych zagadnień, które musi znać i wykonać przedsiębiorca. Wcześniejsze zapoznanie się z nimi zaoszczędzi czas i pozwoli skupić swoją uwagę tylko na prowadzonym biznesie.

 

Przedmiotem warsztatów były ubezpieczenia społeczne w pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo. Podczas zajęć uczniowie i uczennice mogli sprawdzić na przykładach jakie czekają ich zobowiązania. Pani Kierownik przedstawiła procedury jak:

- zgłosić siebie do ubezpieczeń jako płatnika składek oraz ubezpieczonego,

- rozliczyć i opłacić składki,

- wyrejestrować siebie z ubezpieczeń,

- zgłosić i wyrejestrować firmę.

Jako osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowego i wypadkowego, zaś chorobowego – dobrowolnie. Obowiązkowo należy zgłosić się jeszcze do ubezpieczenia zdrowotnego, aby móc korzystać ze służby zdrowia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Składki na ubezpieczenia stanowią koszty dla przedsiębiorcy. Dobrze wiedzieć jakie są wyjątki, aby koszty były mniejsze, ponieważ opłacasz samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie musisz zgłaszać się do ubezpieczeń społecznych, szczególnie gdy:

- masz równocześnie więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych np. umowę o pracę i osiągasz przychody z tego tytułu wyższe niż minimalne wynagrodzenie,

- jesteś ubezpieczony w KRUS,

- masz uprawnienia do emerytury lub renty innej niż renta z tytułu niezdolności do pracy

Możesz skorzystać z ulgi na start przez okres 6 miesięcy, od kiedy rozpoczniesz swoją działalność gospodarczą. Należy jednak spełnić łącznie następujące warunki: rozpocząć działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podjąć ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w tym, lub poprzednim roku kalendarzowym. Musisz jednak pamiętać, że brak składki na ubezpieczenie społeczne oznacza brak świadczeń np. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Okres ulgi nie liczy się również do przyszłej emerytury. Z ulgi na start można zrezygnować.

Gdy wykorzystasz ulgę na start lub wcześniej z niej zrezygnujesz możesz opłacać preferencyjne składki. Warunkiem jest spełnienie łącznie: pierwszy warunek - w ostatnich
60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej działalności oraz drugi warunek – nie wykonujesz dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym. Z uprawnień do preferencyjnych składek możesz skorzystać przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe. Zadeklarowana kwota do podstawy składek nie może być jednak niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli prowadzisz działalność kolejny rok, możesz opłacać niższe składki na ubezpieczenie społeczne w ramach ulgi mały ZUS+. Możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od Twoich dochodów z działalności gospodarczej. Przychód z działalności, którą prowadziłeś cały rok nie może przekraczać 120 tys. złotych. W przypadku prowadzenia działalności przez część roku kalendarzowego limit przychodów będzie proporcjonalnie niższy. Ważna wskazówka jest taka, że podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę danym roku i nie wyższa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. Decyzja o opłacaniu niższych składek będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują przedsiębiorcy, ponieważ są one obliczane od podstawy wymiaru składek.

Zgłaszając się do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS przedsiębiorca musi wypełnić jeden z formularzy:

- ZUS ZUA – jeśli zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczeń społecznych

- ZUS ZZA – jeśli zgłasza się wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przedsiębiorca musi się zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaczyna prowadzić działalność.

Składki przedsiębiorca rozlicza i opłaca za każdy miesiąc, w którym jako płatnik był zgłoszony do ubezpieczeń przez przynajmniej jeden dzień. Dokumenty rozliczeniowe na formularzach ZUS DRA i ZUS RCA składa bez względu na formę opodatkowania. Te czynności musi wykonać do 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątek – jeśli 20 dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święto, to składki to składki przedsiębiorca opłaca najpóźniej następnego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy. Z termin zapłaty uznawana jest data obciążenia rachunku przedsiębiorcy z tytułu opłacanego zobowiązania. Warto wiedzieć, że profil płatnika składek na PUE ZUS można założyć na stronie www.zus.pl.

Uczniowie i uczennice dowiedzieli się też gdzie szukać kodów związanych z podejmowaną działalnością, jak zawiesić lub wyrejestrować prowadzoną działalność gospodarczą kiedy podejmiemy taką decyzję, jakie stosuje się słownictwo specjalistyczne w tym temacie.

Porcja wiedzy, poparta przykładami i ćwiczeniami pozwoli na uniknięcie niepotrzebnego stresu i błędów w przyszłości. Uczniowie i uczennice wiedzą gdzie szukać informacji. Otrzymali ulotki informacyjne, które mogą być cenną wskazówką do podejmowanych działań.

Dziękujemy pani Barbarze Wiśniewskiej – Kierownik Inspektoratu ZUS w Wyszkowie za przekazaną wiedzę, dzielenie się doświadczeniem i poświęcony czas, pomimo wielu obowiązków służbowych.