ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Specjalne potrzeby:

 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to uczniowie:
  • Ci, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • Ci, którzy mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania:
   • Poznawczo – percepcyjnego, np.: dysleksja, dysgrafii, dysortografia,
   • Zdrowotnego (choroby przewlekłe),
   • Deficytu kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, np. jąkanie,
   • Sytuacji losowych (bytowych, kryzysowych ucznia i rodziny),
   • Ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów lub z rodzin nie wydolnych wychowawczo).
  • Ci, którzy są szczególnie uzdolnieni.
   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana tym uczniom w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Powody dostosowań:
  • zaburzenia rozwojowe: niesłyszenie, słabe słyszenie, niewidzenie, niedowidzenie, niepełnosprawność np. ruchowa, autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone oraz choroby przewlekłe.
  • niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania i emocji.
  • Specyficzne trudności w uczeniu się
  • dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
  • Szczególne uzdolnienia – np. dodatkowe zajęcia z fizyki,
  • Niepowodzenia edukacyjne – zagrożenie oceną niedostateczną lub ocena niedostateczna na koniec roku szkolnego,
  • Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne – np. śmierć rodzica,
  • Deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych – np. niedosłuch, jąkanie,
  • Sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny – sfinansowane obiady w internacie, zwolnienie z opłaty na ubezpieczenia,
  • Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi – np. wcześniejsze kształcenie za granicą.
 • Dokumenty regulujące organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
  • Orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
   • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
   • orzeczenie o indywidualnym programie czy toku nauki,
   • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
   • opinie o dysleksji, dysgrafii, dysortografii, zaburzenia zachowania, komunikacji językowej,
   • opinia o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia
  • Zgłoszenie problemu przez rodzica, ucznia (bez opinii)
  • Zgłoszenie problemu przez szkołę – dotyczy obserwacji szkolnej,
  • Zgłoszenie problemu przez specjalistów spoza szkoły – kurator sądowy, pracownik socjalny, terapeuta.
  • Dostosowania dla maturzystów na maturze:
   • Dostosowania na maturze z dla maturzystów z różnymi niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi, zaburzeniami – placówka organizuje na podstawie TABELI DOSTOSOWAŃ, zawartej w Komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w danym roku szkolnym, w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Instytucje wspierające:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkowie znajduje się na ul. 11 Listopada 1 (budynek internatu przy LO) tel.: 29 74 250 07
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82, 07-200 Wyszków Tel.: 29 742 85 23,
 • Punkt Konsultacyjny w Bibliotece Miejskiej - dyżury interwencyjne terapeutów dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i rodziców,
 • Ogólnopolski telefon zaufania – tel.: 116 111
 • Centrum Wsparcia Psychologicznego w Wyszkowie OST – MED - tel.: 795 888 971 Instytucje udzielające pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 • Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, ul. Kościuszki 13, tel. 47 704 62 00
 • Straż miejska (ul. Geodetów 45a) - tel. 29 679 03 97, 601 339 482
 • Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie (11 Listopada 2) - tel. 29 742 46 16
 • Sąd Rejonowy w Wyszkowie (ul. Kościuszki 50) - tel. 29 742 33 04, www.wyszkow.sr.gov.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (ul. I Armii Wojska Polskiego 82A) - tel. 29 742 85 22 
 • Szpital Powiatowy (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1) - tel. 29 743 76 00 (centrala), www.szpital-wyszkow.com.pl
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1) - tel. 29 743 76 11
 • Poradnia Leczenia Uzależnień - tel. 29 743 76 24  Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) – tel./fax 22 823 96 64, tel. 22 824 25 01, www.niebieskalinia.pl/