ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, jako administrator danych osobowych przekazuję informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum EdukacjiZawodowej iUstawicznej Kopernik w Wyszkowie:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowieprzy ul. Świętojańskiej 82, 07-200Wyszków, zwane dalej CEZiU.
II. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od:
a. bezpośrednio od Pani/Pana;
b. podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);
c. pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
III. Pani/Pana dane osobowe w CEZiU mogą być przetwarzane w celu:
a. organizacji oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);
b. rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);
c. rekrutacji pracowników – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
d. realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika – na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917);
e. realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
IV. Dane osobowe gromadzone przez CEZiU mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz jej statutowych działań oraz upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
V. CEZiU Kopernik w Wyszkowie nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski /UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji przez państwowe jednostki budżetowe.
VII. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
VIII. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, w Ceziu, z którym można się skontaktować drogą mailową : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

FotoDrodzy uczniowie, miło nam poinformować, że Powiat Wyszkowski rozpoczął realizację projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3.

Czytaj więcej: Weź udział w projekcie

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa