ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.
To propozycja dla osób chcących:
• zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
• uzupełnić wiedzę zawodową,
• osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
• przekwalifikować się zawodowo.

 KANDYDACI:

• absolwenci wszystkich typów szkół - od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
• studenci i absolwenci studiów wyższych, chcący wejść na rynek pracy z różnymi kwalifikacjami lub, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
• osoby, które przerwały naukę zawodu,
• osoby, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę – często niedostępne w szkole przed wieloma laty,
• aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
• osoby małoletnie (w uzasadnionych przypadkach).
Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat !

 Więcej o KKZ:

Zawód bądź konkretne kwalifikacje można zdobyć na poziomie zsz lub technikum, w zależności od posiadanego przez kandydata wykształcenia ogólnego (zasadniczego lub średniego) albo uzyskać uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności na stanowisku pracy (w przypadku kandydatów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym).
UWAGA ! Słuchacze kursów mogą w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jednocześnie zdobyć wykształcenie średnie w LO dla Dorosłych, co pozwoli im, po ukończeniu kursu, uzyskać tytuł technika.
Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech poziomów czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych - odpowiednio K1, K2, K3. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, bo pozwala np. wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 zawod

 

Program kwalifikacyjnych kursów zawodowych uwzględnia indywidualne ścieżki edukacji i kariery, tak by raz zdobyte przez słuchacza umiejętności nie były powielane. W związku z tym każdy zawód dzieli się na tzw. grupy efektów kształcenia:

 1.Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Oznacza to, że jeśli uczestnik zaliczył na jednym kursie przedmioty wspólne dla wszystkich zawodów, może być z nich zwolniony w przypadku uczestnictwa w innym kursie.

 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy;

PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo;

KPS – kompetencje personalne i społeczne;

OMZ – organizacja pracy małych zespołów (w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika).

2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia

Obszar kształcenia to po prostu pokrewne zawody, np. w obszarze administracyjno-usługowym wyróżnia się m.in. zawody: technik rachunkowości, technik administracji, technik organizacji reklamy, sprzedawca i inne. Mają one wspólne kwalifikacje, co oznacza, że słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który realizował efekty wspólne dla danej branży może ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w tych zajęciach.

3.   Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach (charakterystyczne tylko dla danego zawodu).

 

sprzedawca

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.
Taka struktura umożliwia szybsze przekwalifikowywanie się lub zdobywanie nowych uprawnień zawodowych. Ponieważ w obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje –osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij na:

Informacja o kwalifikacyjnych kursach zawodowych - KOWEZiU
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - krok po kroku - informator

 

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa