ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie jest szkołą publiczną, czyli państwową.

Centrum jako szkoła państwowa spełnia wszystkie, wyznaczone przez MEN standardy dotyczące kształcenia, przeprowadzania zajęć praktycznych, wyposażenia pracowni, kompetencji nauczycieli, klasyfikowania i promowania słuchaczy itd., dlatego oferujemy wysoki poziom nauczania, a nasze dyplomy są bardziej cenione przez pracodawców.

Szkoły dla Dorosłych w CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie są BEZPŁATNE!

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie to publiczna placówka oświatowa kształcąca młodzież, osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach prawa oświatowego.

Dostosowaliśmy się do Państwa potrzeb, dlatego kształcimy w formach:

stacjonarnej, zaocznej.

 

Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego prowadzona jest w pracowniach Centrum oraz poza siedzibą szkoły - w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych, czyli w „zakładach pracy”. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich jest obowiązkowe. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania przez kierownika szkolenia praktycznego. Słuchacz może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyk zawodowych, jeżeli potwierdzi wykonywanie pracy zgodnej z programem praktyk zawodowych.

Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności. Praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

1. Praktyki zawodowe obejmują semestry wg harmonogramu zamieszczonego w programach nauczania i wywieszonego w gablocie.

2. Zwolnione z praktyk są osoby które spełniają wymagania ujęte w Rozporządzeniu MEN z 30.04.2007 (Dz.U.Nr 83 poz. 562 z 11.05.2007 r.)

§ 30.1.Dyrektor szkoły:
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika)lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym się kształci,
b) zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianego dla danego zawodu;
2) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub części, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

3. Opiekun semestru na początkowych zajęciach ze swojego przedmiotu zobowiązany jest krótko zapoznać słuchaczy z treścią regulaminu i odzwierciedlić ten fakt stosownym wpisem na końcowych stronach dziennika.

4. Dokumenty będące podstawą do zwolnienia z praktyk zawodowych słuchacze składają do w ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia zajęć na ręce opiekuna semestru, który przekazuje je kierownikowi szkolenia praktycznego.

5. Na uzasadnioną prośbę słuchacza termin złożenia dokumentów będących podstawą zwolnienia słuchacza z praktyk zawodowych może ulec przesunięciu.

6. Klasyfikacji dokumentów dotyczących zwolnień z praktyk dokonuje komisja w składzie:

wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego
przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych
7. Wyniki weryfikacji wpisuje wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego do dziennika lekcyjnego bądź dziennika konsultacji oraz do arkusza ocen słuchacza przed dokonaniem klasyfikacji.

8. W przypadku zwolnienia słuchacza z części lub całości obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania należy wpisać odpowiednio: „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „ zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

9. Na okres praktyki wymagane jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

10.Słuchacz szkoły zgłasza wicedyrektorowi ds. kształcenia praktycznego dane zakładu, w którym odbywać będzie praktykę zawodową celem spisania umowy pomiędzy szkołą a zakładem.

11. Do umowy dołączony jest program praktyki.

12.Wypełnione dzienniczki wraz z umowami i zaopiniowaną praktyką oraz z wystawioną oceną słuchacz składa do wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w terminach nie później niż ogłoszonych w organizacji pracy szkoły.

13. Oceny z praktyki zawodowej wpisuje do dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki, arkusze ocen) wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego przed dokonaniem klasyfikacji.

14. Opiekun semestru przed radą klasyfikacyjną sprawdza u wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego aktualne oceny z praktyk zawodowych.

15.Zatwierdzone miejsce praktyki nie może ulec zmianie w trakcie jej realizacji.

Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.
To propozycja dla osób chcących:
• zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
• uzupełnić wiedzę zawodową,
• osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
• przekwalifikować się zawodowo.

 KANDYDACI:

• absolwenci wszystkich typów szkół - od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
• studenci i absolwenci studiów wyższych, chcący wejść na rynek pracy z różnymi kwalifikacjami lub, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
• osoby, które przerwały naukę zawodu,
• osoby, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę – często niedostępne w szkole przed wieloma laty,
• aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
• osoby małoletnie (w uzasadnionych przypadkach).
Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat !

 Więcej o KKZ:

Zawód bądź konkretne kwalifikacje można zdobyć na poziomie zsz lub technikum, w zależności od posiadanego przez kandydata wykształcenia ogólnego (zasadniczego lub średniego) albo uzyskać uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności na stanowisku pracy (w przypadku kandydatów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym).
UWAGA ! Słuchacze kursów mogą w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jednocześnie zdobyć wykształcenie średnie w LO dla Dorosłych, co pozwoli im, po ukończeniu kursu, uzyskać tytuł technika.
Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech poziomów czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych - odpowiednio K1, K2, K3. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, bo pozwala np. wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 zawod

 

Program kwalifikacyjnych kursów zawodowych uwzględnia indywidualne ścieżki edukacji i kariery, tak by raz zdobyte przez słuchacza umiejętności nie były powielane. W związku z tym każdy zawód dzieli się na tzw. grupy efektów kształcenia:

 1.Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Oznacza to, że jeśli uczestnik zaliczył na jednym kursie przedmioty wspólne dla wszystkich zawodów, może być z nich zwolniony w przypadku uczestnictwa w innym kursie.

 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy;

PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo;

KPS – kompetencje personalne i społeczne;

OMZ – organizacja pracy małych zespołów (w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika).

2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia

Obszar kształcenia to po prostu pokrewne zawody, np. w obszarze administracyjno-usługowym wyróżnia się m.in. zawody: technik rachunkowości, technik administracji, technik organizacji reklamy, sprzedawca i inne. Mają one wspólne kwalifikacje, co oznacza, że słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który realizował efekty wspólne dla danej branży może ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w tych zajęciach.

3.   Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach (charakterystyczne tylko dla danego zawodu).

 

sprzedawca

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.
Taka struktura umożliwia szybsze przekwalifikowywanie się lub zdobywanie nowych uprawnień zawodowych. Ponieważ w obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje –osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij na:

Informacja o kwalifikacyjnych kursach zawodowych - KOWEZiU
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - krok po kroku - informator

 


Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie oferuje bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne w zawodach:
elektrycznych, hydraulicznych, kucharza, piekarza, samochodowych, mechanicznych.
Rekrutacja trwa!
Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na bezpłatny kurs kwalifikacyjny!
Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym, wieczorowym lub stacjonarnym
w zależności od zebranej grupy.

Czytaj więcej: OFERTA KSZTAŁCENIA CEZiU