ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

 

Od 1 czerwca 2017r. uczniowie i nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” uczestniczą w realizacji projektu pt. „Otwarci na świat uczniowie i uczennice powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU, Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY, Poddziałanie 10.1.1 EDUKACJA OGÓLNA Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu jeden nauczyciel CEZiU ”Kopernik” korzysta ze wsparcia w formie uczestnictwa w studiach podyplomowych o specjalności: Systemy informacyjne i analiza baz danych. Natomiast dwóch nauczycieli (1K/1M) korzysta ze wsparcia w formie kursu z zakresu TIK. Zadania te mają na celu doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

Dla 100 uczniów CEZIU „Kopernik” w ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych. W roku szkolnym 2017/2018r. przeprowadzono następujące zajęcia:

- z języka angielskiego z wykorzystaniem ICT (50 osób),

- z języka niemieckiego z wykorzystaniem ICT( 50 osób),

- z biologii z wykorzystaniem ICT(20 osób),

Zajęcia z języków obcych

Pozostałe zajęcia z kompetencji kluczowych zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2018/2019, czyli zajęcia tj.:

- z fizyki z wykorzystaniem ICT(20 osób),

- z matematyki z wykorzystaniem ICT(20 osób),

- z chemii z wykorzystaniem ICT(20 osób),

- z geografii z wykorzystaniem ICT(20 osób),

- z matematyki z wykorzystaniem ICT(20 osób).

Młodzież CEZiU ”Kopernik” bierze również udział w warsztatach z kompetencji miękkich, rozwijających postawy i umiejętności na rynku pracy. W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono:

- warsztaty „ Ja jako członek społeczności”(100 osób)

- warsztaty „ Kreatywne rozwiązywanie problemów – trening asertywności” z zakresu kreatywności i przedsiębiorczości (100 osób).

Natomiast w roku szkolnych 2018/2019 zostaną przeprowadzone warsztaty tj.:

- warsztaty „ Tworzenie innowacyjnych rozwiązań” z zakresu innowacji (100 osób)

- warsztaty „Co znaczy być przedsiębiorczym”(40 osób).

Ponadto w ramach projektu uczniowie w 2018r. skorzystają z wyjazdów edukacyjnych tj.:

- wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ( 60 osób);

- wyjazd edukacyjny na Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni w Warszawie (60 osób).

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa