ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Znajdź

Hymn

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Specjalne potrzeby:

 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to uczniowie:
  • Ci, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • Ci, którzy mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania:
   • Poznawczo – percepcyjnego, np.: dysleksja, dysgrafii, dysortografia,
   • Zdrowotnego (choroby przewlekłe),
   • Deficytu kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, np. jąkanie,
   • Sytuacji losowych (bytowych, kryzysowych ucznia i rodziny),
   • Ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów lub z rodzin nie wydolnych wychowawczo).
  • Ci, którzy są szczególnie uzdolnieni.
   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana tym uczniom w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Powody dostosowań:
  • zaburzenia rozwojowe: niesłyszenie, słabe słyszenie, niewidzenie, niedowidzenie, niepełnosprawność np. ruchowa, autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone oraz choroby przewlekłe.
  • niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania i emocji.
  • Specyficzne trudności w uczeniu się
  • dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
  • Szczególne uzdolnienia – np. dodatkowe zajęcia z fizyki,
  • Niepowodzenia edukacyjne – zagrożenie oceną niedostateczną lub ocena niedostateczna na koniec roku szkolnego,
  • Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne – np. śmierć rodzica,
  • Deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych – np. niedosłuch, jąkanie,
  • Sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny – sfinansowane obiady w internacie, zwolnienie z opłaty na ubezpieczenia,
  • Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi – np. wcześniejsze kształcenie za granicą.
 • Dokumenty regulujące organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
  • Orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
   • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
   • orzeczenie o indywidualnym programie czy toku nauki,
   • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
   • opinie o dysleksji, dysgrafii, dysortografii, zaburzenia zachowania, komunikacji językowej,
   • opinia o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia
  • Zgłoszenie problemu przez rodzica, ucznia (bez opinii)
  • Zgłoszenie problemu przez szkołę – dotyczy obserwacji szkolnej,
  • Zgłoszenie problemu przez specjalistów spoza szkoły – kurator sądowy, pracownik socjalny, terapeuta.
  • Dostosowania dla maturzystów na maturze:
   • Dostosowania na maturze z dla maturzystów z różnymi niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi, zaburzeniami – placówka organizuje na podstawie TABELI DOSTOSOWAŃ, zawartej w Komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w danym roku szkolnym, w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Instytucje wspierające:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkowie znajduje się na ul. 11 Listopada 1 (budynek internatu przy LO) tel.: 29 74 250 07
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82, 07-200 Wyszków Tel.: 29 742 85 23,
 • Punkt Konsultacyjny w Bibliotece Miejskiej - dyżury interwencyjne terapeutów dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i rodziców,
 • Ogólnopolski telefon zaufania – tel.: 116 111
 • Centrum Wsparcia Psychologicznego w Wyszkowie OST – MED - tel.: 795 888 971 Instytucje udzielające pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 • Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, ul. Kościuszki 13, tel. 47 704 62 00
 • Straż miejska (ul. Geodetów 45a) - tel. 29 679 03 97, 601 339 482
 • Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie (11 Listopada 2) - tel. 29 742 46 16
 • Sąd Rejonowy w Wyszkowie (ul. Kościuszki 50) - tel. 29 742 33 04, www.wyszkow.sr.gov.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (ul. I Armii Wojska Polskiego 82A) - tel. 29 742 85 22 
 • Szpital Powiatowy (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1) - tel. 29 743 76 00 (centrala), www.szpital-wyszkow.com.pl
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1) - tel. 29 743 76 11
 • Poradnia Leczenia Uzależnień - tel. 29 743 76 24  Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) – tel./fax 22 823 96 64, tel. 22 824 25 01, www.niebieskalinia.pl/

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

herb

 logo trans edu eu

kasa