ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Strefa Rodziców

Kalendarium do pobrania

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

 

Pedagog szkolny

mgr Elżbieta Rzeplińska

Godziny pracy 

Poniedziałek Wtorek
Środa Czwartek Piątek
10.00
– 14.00
10.00
– 15.00
10.00
– 15.00
10.00
– 15.00
10.00
– 15.00

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jako pedagog organizuję w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży a także współpracuję z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną,
organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Moje zadania obejmują:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze;
 •  rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych;
 •  rozwiązywanie problemów wychowawczych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 •  określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;
 •  monitorowanie frekwencji i zachowania uczniów;
 •  działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków i innych form pomocy materialnej (np. dożywiania) oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 •  współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i i innymi instytucjami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenia prawa);
 •  podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczego;
 •  koordynowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 •  diagnozowanie różnych problemów środowiska szkolnego poprzez prowadzenie własnych badań sondażowych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 •  doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.


Realizując powyższe zadania współpracuję z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 •  Ośrodki Pomocy Społecznej
 •  Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
 •  Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 •  Komenda Powiatowa Policji
 •  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 •  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Uczniowie mogą się zgłaszać do mnie, jeżeli:

 • nie radzą sobie z programem nauczania;
 • ktoś naruszy ich prawa;
 •  ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • potrzebują pomocy i rady;
 • chcą porozmawiać z kimś życzliwym;


Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 •  trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • pomocy w nawiązaniu kontaktu z instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi młodzież i rodzinę.Nauczyciele mogą oczekiwać:
 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).


Ponadto do moich zadań należy:

 • integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie bezpieczeństwa.
 • koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,
 • wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,
 • pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, Sąd Rejonowy) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży.
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem.
 • pomoc uczniom, którzy doświadczyli lub doświadczają agresji ze strony innych osób. Przemoc to nie tylko bicie... to także ośmieszanie, nękanie, wyzywanie...

Nie bój się prosić o pomoc!

 

 1. Dla uczniów: Anoreksja i bulimia, Agresja uczniowie, depresja, stres;
 2. Dla rodziców: depresja nastolatków, Stres przed maturą, agresja
 3. Ciekawe linki:

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

kasa