ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Znajdź

Hymn

E-learning

facebook logo

bip logo pomn1 grad

Stowarzyszenie

instaling buzka male

instaling logo male

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jako pedagog organizuję w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży a także współpracuję z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną,
organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Moje zadania obejmują:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze;
 •  rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych;
 •  rozwiązywanie problemów wychowawczych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 •  określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;
 •  monitorowanie frekwencji i zachowania uczniów;
 •  działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków i innych form pomocy materialnej (np. dożywiania) oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 •  współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i i innymi instytucjami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenia prawa);
 •  podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczego;
 •  koordynowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 •  diagnozowanie różnych problemów środowiska szkolnego poprzez prowadzenie własnych badań sondażowych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
 •  doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.


Realizując powyższe zadania współpracuję z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 •  Ośrodki Pomocy Społecznej
 •  Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
 •  Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 •  Komenda Powiatowa Policji
 •  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 •  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Uczniowie mogą się zgłaszać do mnie, jeżeli:

 • nie radzą sobie z programem nauczania;
 • ktoś naruszy ich prawa;
 •  ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • potrzebują pomocy i rady;
 • chcą porozmawiać z kimś życzliwym;


Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 •  trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • pomocy w nawiązaniu kontaktu z instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi młodzież i rodzinę.Nauczyciele mogą oczekiwać:
 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).


Ponadto do moich zadań należy:

 • integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie bezpieczeństwa.
 • koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,
 • wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,
 • pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, Sąd Rejonowy) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży.
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem.
 • pomoc uczniom, którzy doświadczyli lub doświadczają agresji ze strony innych osób. Przemoc to nie tylko bicie... to także ośmieszanie, nękanie, wyzywanie...

Nie bój się prosić o pomoc!

 1. Dla uczniów: Anoreksja i bulimia, Agresja uczniowie, depresja, stres;
 2. Dla rodziców: depresja nastolatków, Stres przed maturą, agresja
 3. Ciekawe linki:

Logowanie

Projekty

banner_ue_2.png

Współpracujemy

Kierunki kształcenia

Specjalność
elektryk
Klasy
mundurowe
Technik
informatyk
Technik
spedytor
Technik
handlowiec
Technik
elektryk
Technik
pojazdów samochodowych
Liceum ogólnokształcące
Bezpieczeństwo Publiczne
ZSZ
elektromechanik
Klasa
wielozawodowa

Partnerzy

 logo trans edu eu

kasa